Bf 109G-1 AZmodel 1/72

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943

Bf 109G-1 pilot Hadnagy Kalmám Szeverényi. Spring 1943